Toplum 5.0 Nedir?

Japonya’nın yeni bir felsefe olarak öne attığı toplum 5.0 insanlığın geleceğine odaklı bir dünya düzenini tarif ediyor. Günümüz endüstriyel toplumu toplum 4.0 olarak adlandırılırken, toplum 5.0 ile teknolojik ve bilişsel dünya standartlarında bambaşka bir yaşam stili öneriyor. Bu kuram birçoğumuzun aklındaki “geleceğin insanlığına” da yakın bir portre çiziyor.

İnsanlığın Gelişim Tarihi

İnsanlığın gelişim tarihi 4 temel safhaya ayrılır: Avcı, tarım, devlet ve endüstri toplumu. Tarihin büyük bir bölümünde avcı olarak doğaya bağımlı bir hayat süren insanlık, daha sonra tarım düzenine (toplum 1.0) geçmiş ve doğaya bağımlılığını büyük oranda azaltmıştır. Stok yapmayı, mimariyi ve yazıyı bu dönemde bulmuştur. Verimli topraklarda diğer insanlarla bir araya gelip kabile yaşamına adapte olmuştur. Sınıf, güç yarışı, iş bölümü ve suç gibi olgular insanlık hafızasında ilk olarak bu dönemlerde yer etmeye başlamıştır. Yaşam süresi tarım toplumuyla birlikte artarken toplumsal düzen de ortaya çıkmaya başlamıştır. Nihayetinde insanlar toplum davranışlarını yönetecek ve ortak hareket etme bilincini sağlayacak bir düzene ihtiyaç duymuştur.

Jean Jaque Rousseau insanlığın devlet kurumunu oluşturmasını toplumsal sözleşme olarak adlandırmıştır. Devletin toplumsal ihtiyaçlar nihayetinde gücün toplum tarafından devlet kurumuna teslim edilmesiyle doğduğunu öne sürmüştür. Bu iddia sosyal bilimlerin genel kabulü haline gelmiştir. Devletin egemen olduğu düzen (toplum 2.0) insanlık tarihinde avcılık ve tarıma göre daha kısadır. Avcılığın yüzbinlerce yıl tarımın 10 binlerce yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Devlet ise hemen hemen 6 bin yıllık bir tarihe sahiptir. Bu düzende tarım ve avcılık devam etmiş fakat insanlığın düzeni devlet egemenliği altında sürdürülmüştür. Mimari gelişkinlik, ticaret, sigorta, para, yazı, bilim gibi yüzlerce kazanım elde edilmiştir. 18. Yüzyılda Sanayi Devriminin yapılmasıyla (toplum 3.0) teknolojik gelişmeler, bilim ve eğitim hız kazanmıştır. Ayrıca milli hareketler başlamıştır. Bunun yanı sıra devletler kadar büyüyebilen şirketler ortaya çıkmıştır. Tüketim artmış ve üretim makineler tarafından yapılmaya başlamış insanlığın külfeti biraz olsun azalmıştır.

Yüzyıl sonlarında başlayan ve endüstri ile bilişimin iç içe geçtiği çağ birçok yerde “Toplum 4.0” olarak anılır. Toplum 4.0 içinde bulunduğumuz yaşam stilinin büyük bir kısmını tarif eder. Sanayiyi, kentleşmeyi, tüketimi, lojistik imkanları, bilişimi, dijitali ve bunların etrafında geliştirdiğimiz toplumsal yaşam stillerimizi de. Toplum 5.0 ise şu an içinde yaşadığımız dünya düzeninin spesifik bir kısmını ve çok daha gelişmişini tarif eder.  

Toplum 5.0 Nedir?

Japonya günümüzde yüksek teknolojik ürünler üretse de Endüstri Devrimi’ne ve 4.0’a dahil olmamış bir ülkedir. 18. Yüzyılda kapalı toplum yapısına sahip olan ve son yıllara kadar 2. Dünya Savaşı’nın tahribatıyla uğraşan Japonya, son 30 yılda aldığı ivme ile yeni toplum düzenine önderlik etmek istiyor. Toplum 5.0 teknolojik gelişmelerin toplumsal yaşama etkilerini dikkate alarak yeni bir toplum yaratma çabasına dayanıyor. Toplum 5.0’ın çizdiği toplum düzeninde dijital dünya toplumu, çizdiği portrede ise akıllı insan görünüyor.

Toplum 5.0 sanal dünya ile gerçek dünyanın iç içe olmasını, çevre kirliliğini azaltmayı, doğal afetlere çözüm bulmayı, nesnelerin interneti teknolojisinin insanlığın çıkarları için kullanılmasını amaçlıyor. Bunun için mobil sektörünün desteklenmesini, yazılım ve mühendislik eğitimlerinin artırılmasını öneriyor.

Toplum 5.0 Özellikleri

Japonya’ya göre toplumsal kalkınmayı geliştirmek için endüstri devrimi yetersizdi ve dijital devrim ile kurulacak olan toplum 5.0 bu misyonu tamamlayabilir. İnsansız araçlar, robotlar, bulut teknolojileri hayatlarımızın daha çok içinde gelişkin bir halde yer alabilir. Bu sayede yaşam kalitemiz artabilir. Nesnelerin interneti, makinalar arası iletişim, robotik çözümler, bulut ve uç hesaplama… Japonya tüm bu alanlarda ileri teknolojileri çözümler üretip satan bir ülke. Bu yetkinliklerine dayanarak Toplum 5.0’ın mimarı olmaya ve öncülük etmeye hazır.

Japonya toplum 5.0’ı şöyle tarif ediyor:

  • Problem çözen ve değer yaratan toplum
  • İstediği zaman istediği yerde fırsat bulabilen toplum
  • Herkesin yaşayabileceği ve zorlukların üstesinden gelen toplum
  • Doğa ile uyumlu toplum
  • Farklı yeteneklerle var olan toplum
Tasarlab